Chicken Invaders: The Next Wave (Christmas Edition)

Chicken Invaders: The Next Wave (Christmas Edition)

The chickens กลับมาพร้อมกับพวกเขาปกติแผนของโลกก็จะมีอำนาจเหนือกว่า
คะแนนผู้ใช้
4.2  (34 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.8
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด 10 MB
The chickens กลับมาพร้อมกับพวกเขาปกติแผนของโลกมีอำนาจเหนือและครั้งนี้พวกมันกำลังมายึด Christmas! ลืมเรื่อง Christmas ไก่งวงและก้าวขึ้นไป Christmas Chicken ในเทศกาลเช่นการพิมพ์ของ Chicken Invaders: The Next Wave นแค่ตอนที่คุณคิดว่ามันปลอดภัยที่จะกินไก่อีกครั้งไก่กลับมาแล้กับแผนการบุกรุกต้องรับทั้งระบบสุริยะจักรวาลนี้!
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: